सूचना
 

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ९८० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अंकाई
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.४५४७८९,२०.१९१२७५

 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - जैतापूर
 • जिल्हा, राज्य - रत्नागिरी, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.३२८५३८,१६.६४१६०५

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ११०० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - जांभळी, पिंपरी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.८१५०८७,२०.४३१५८१

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - आझमतारा
 • समुद्रापासून उंची - ९९० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - सातारा
 • जिल्हा, राज्य - सातारा, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.९९४९५८,१७.६७२६०६

 • प्रकार - जलदुर्ग
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अर्नाळा
 • जिल्हा, राज्य - पालघर, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.७३२४,१९.४६५७८३

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १४८० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ६४० मीटर
 • पायथ्याची गावे - उधवणे
 • जिल्हा, राज्य - अहमदनगर, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.६६०६७७,१९.५८२८८०

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ३९० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - रोहा
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.११८०२३,१८.४७३८९५

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - औण्ढा
 • समुद्रापासून उंची - १३२० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ४५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - गिरवाडी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.८३७०४५,१९.७४६७००

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ५१२ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - खडकवणे
 • जिल्हा, राज्य - पालघर, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.९२१८८०,१९.८२१३६७

 • प्रकार - भूईकोट
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ५५० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अहमदनगर
 • जिल्हा, राज्य - अहमदनगर, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.७५४९०३,१९.०९५५५८

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १२२८ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अहिवंतवाडी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.८६०३६४,२०.४१६५५५

 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १० मीटर
 • पायथ्याची गावे - चौल
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.९२७८०४,१८.५४६५९२

 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - २५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - आगाशी
 • जिल्हा, राज्य - ठाणे, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ००,००

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - विशाळगड
 • समुद्रापासून उंची - ४५० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - इर्शाळवाडी
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.२३२४६५,१८.९३४६३६

 • प्रकार - जलदुर्ग
 • उपनामे - जयदुर्ग
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - थळ
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.८४१९९५,१८.७०६७५१

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ७५५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कंकराळे, गरबड
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.४८६७२५,२०.७०६६९६

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ११०० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कण्हेरवाडी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.९६८४९५,२०.४१६७६२

 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - हर्णे
 • जिल्हा, राज्य - रत्नागिरी, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.०८९१६६,१७.८०९०४५

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १३८५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ४२५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - नांदरणे
 • जिल्हा, राज्य - सातारा, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.७४५९७३,१७.९६८४४०

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ४७५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ४०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कर्नाळा
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.११८३४८,१८.८८१४५८

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नंदगिरी
 • समुद्रापासून उंची - १०७८ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - पळशी
 • जिल्हा, राज्य - सातारा, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.१२६८६३,१७.७७९१५१

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - मंगलगड
 • समुद्रापासून उंची - ५७५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - पिंपळगाव
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.५७८७७२,१८.०५१५२४

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - कंचना
 • समुद्रापासून उंची - ११३४ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - खेलदरी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.११२३०५,२०.३७४३९९

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ९१४ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३०५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - कावनई
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.६१९३४१,१९.७७३०५५

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ६४७ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ५०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - माझेरी, पारमाची
 • जिल्हा, राज्य - पुणे, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.६०७९०२,१८.१३९४३३

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - विश्रामगड
 • समुद्रापासून उंची - ६२० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३८० मीटर
 • पायथ्याची गावे - जिते
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.४१८७२२,१८.३७४२३५

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १४७५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ५५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कुलंगवाडी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.६४०२३०,१९.५९०१९४

 • प्रकार - जलदुर्ग
 • उपनामे - अलीबाग
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - श्रीबाग
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.८६४१६१,१८.६३४३६१

 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १२९५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कोर्ले, खावली
 • जिल्हा, राज्य - सातारा, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.७४५६२९,१८.०२५२९४