• प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ९८० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अंकाई
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.४५४७८९,२०.१९१२७५
 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - जैतापूर
 • जिल्हा, राज्य - रत्नागिरी, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.३२८५३८,१६.६४१६०५
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ११०० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - जांभळी, पिंपरी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.८१५०८७,२०.४३१५८१
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - आझमतारा
 • समुद्रापासून उंची - ९९० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - सातारा
 • जिल्हा, राज्य - सातारा, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.९९४९५८,१७.६७२६०६
 • प्रकार - जलदुर्ग
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अर्नाळा
 • जिल्हा, राज्य - पालघर, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.७३२४,१९.४६५७८३
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १४८० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ६४० मीटर
 • पायथ्याची गावे - उधवणे
 • जिल्हा, राज्य - अहमदनगर, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.६६०६७७,१९.५८२८८०
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ३९० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - रोहा
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.११८०२३,१८.४७३८९५
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - औण्ढा
 • समुद्रापासून उंची - १३२० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ४५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - गिरवाडी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.८३७०४५,१९.७४६७००
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ५१२ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - खडकवणे
 • जिल्हा, राज्य - पालघर, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.९२१८८०,१९.८२१३६७
 • प्रकार - भूईकोट
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ५५० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अहमदनगर
 • जिल्हा, राज्य - अहमदनगर, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.७५४९०३,१९.०९५५५८
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १२२८ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अहिवंतवाडी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.८६०३६४,२०.४१६५५५
 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १० मीटर
 • पायथ्याची गावे - चौल
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.९२७८०४,१८.५४६५९२
 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - २५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - आगाशी
 • जिल्हा, राज्य - ठाणे, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ००,००
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - विशाळगड
 • समुद्रापासून उंची - ४५० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - इर्शाळवाडी
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.२३२४६५,१८.९३४६३६
 • प्रकार - जलदुर्ग
 • उपनामे - जयदुर्ग
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - थळ
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.८४१९९५,१८.७०६७५१
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ७५५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कंकराळे, गरबड
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.४८६७२५,२०.७०६६९६
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ११०० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कण्हेरवाडी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.९६८४९५,२०.४१६७६२
 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - हर्णे
 • जिल्हा, राज्य - रत्नागिरी, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.०८९१६६,१७.८०९०४५
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १३८५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ४२५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - नांदरणे
 • जिल्हा, राज्य - सातारा, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.७४५९७३,१७.९६८४४०
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ४७५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ४०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कर्नाळा
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.११८३४८,१८.८८१४५८
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नंदगिरी
 • समुद्रापासून उंची - १०७८ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - पळशी
 • जिल्हा, राज्य - सातारा, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.१२६८६३,१७.७७९१५१
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - मंगलगड
 • समुद्रापासून उंची - ५७५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - पिंपळगाव
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.५७८७७२,१८.०५१५२४
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - कंचना
 • समुद्रापासून उंची - ११३४ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - खेलदरी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.११२३०५,२०.३७४३९९
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ९१४ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३०५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - कावनई
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.६१९३४१,१९.७७३०५५
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ६४७ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ५०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - माझेरी, पारमाची
 • जिल्हा, राज्य - पुणे, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.६०७९०२,१८.१३९४३३
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - विश्रामगड
 • समुद्रापासून उंची - ६२० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३८० मीटर
 • पायथ्याची गावे - जिते
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.४१८७२२,१८.३७४२३५
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १४७५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ५५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कुलंगवाडी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.६४०२३०,१९.५९०१९४
 • प्रकार - जलदुर्ग
 • उपनामे - अलीबाग
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - श्रीबाग
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.८६४१६१,१८.६३४३६१
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - १२९५ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कोर्ले, खावली
 • जिल्हा, राज्य - सातारा, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.७४५६२९,१८.०२५२९४
 • प्रकार - जलदुर्ग
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - १० मीटर
 • पायथ्याची गावे - केळवे
 • जिल्हा, राज्य - ठाणे, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.७२६३८६,१९.५९८९
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ९३० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अंबवणे
 • जिल्हा, राज्य - पुणे, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.३८५८७०,१८.६१९६२१
 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ९० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ९० मीटर
 • पायथ्याची गावे - कोर्लाई
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.९०८१९२,१८.५३६४६१
 • प्रकार - जलदुर्ग
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २५ मीटर
 • पायथ्याची गावे - थळ
 • जिल्हा, राज्य - रायगड, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७२.८१३०४८,१८.७०४२
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ६९१ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - गगनबावडा
 • जिल्हा, राज्य - कोल्हापूर, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.८१६१४१,१६.५४५५८६
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ७१० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - २०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - गाळणे, डोंगराळे, टिंघरी
 • जिल्हा, राज्य - नाशिक, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७४.५३२७०९,२०.७७२६७७
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ११५० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ३५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - चिखलदरा
 • जिल्हा, राज्य - अमरावती, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७७.३३८९८५,२१.३७४३१३
 • प्रकार - समुद्रालगत
 • उपनामे - अंजनवेल
 • समुद्रापासून उंची - ५० मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ५० मीटर
 • पायथ्याची गावे - अंजनवेल
 • जिल्हा, राज्य - रत्नागिरी, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.१५१९२९,१७.५७१४६७
 • प्रकार - डोंगरी
 • उपनामे - नाहीत
 • समुद्रापासून उंची - ६५१ मीटर
 • पायथ्यापासून उंची - ४०० मीटर
 • पायथ्याची गावे - नारिवली
 • जिल्हा, राज्य - ठाणे, महाराष्ट्र
 • अक्षांश/रेखांश - ७३.५४०२३६,१९.१९२३२०